ความหมายของสินทรัพย์ (Assets)

สินทรัพย์ (Asset)  หมายถึง ทรัพยากร สิ่งที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในเชิง เศรษฐกิจในอนาคต แก่หน่วยงาน กิจการ เจ้าของ บริษัทฯ

Document Route คืออะไร……

หากพูดถึง Document Route ในระบบ ERP คงไม่มีใครไม่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใบเสนอราคา การสร้าง PR PO  การทำใบแจ้งหนี้ การทำเอกสารการรับสินค้า (MAT Received) การตัดเบิกสินค้า (MAT Usage) ฯลฯ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนมี Document Route เข้ามาเกียวข้องทั้งนั้น

ทำอย่างไรดี เมื่อมีการเปิด PO และรับเข้าคลังสินค้าซ้ำ

กรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้จากการทำรับสินค้าซ้ำ ซึ่งอาจพบหรือทราบหลังจากที่เจ้าหน้าที่ Store ตัดเบิก สาเหตุหลักมาจากการเปิดใบสั่งซื้อซ้ำ ส่งผลให้จำนวนสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นซึ่งต้นทุนสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นตามไปด้วย กรณีนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการ ทำ Adjust OUT (คลิกเพื่อดูวิธีทำ) โดยอ้างอิงเลขที่ PO และ เลขที่รับสินค้า (Inventory MAT Received)……
www.000webhost.com