Day: July 8, 2018

ตั้งค่า Microsoft Word ให้บันทึกงานอัตโนมัติ

ตั้งค่า Microsoft word ให้บันทึกงานอัตโนมัติ

หลายๆท่านคงเคยประสบปัญหาเรื่องการลืม Save งาน หรือนั่งทำงานไป อยู่ๆคอมเกิดอาการค้าง หรือเกิดไฟดับขึ้นมาอย่างกระทันหัน ทำให้งานที่ทำมาหาย !!! โอ้ลืม Save ต้องมานั่งทำใหม่หรือนี่ … Continue reading “ตั้งค่า Microsoft word ให้บันทึกงานอัตโนมัติ”

ความหมายของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน
หมายถึง การกระจายราคาทุนของสินทรัพย์ เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น Continue reading “ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)”

ความหมายของสินทรัพย์

Revalue Fixed-Asset (การปรับเปลี่ยนต้นทุน)

Revalue : คือการปรับเปลี่ยนต้นทุน หรือการ Revise ต้นทุนของทรัพย์สิน เพื่อจะคิด ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินต่อไป

โดยทั่วไปการ Revalue จะเกิดขึ้นใน 2 กรณีใหญ่ๆ ได้แก่ Continue reading “Revalue Fixed-Asset (การปรับเปลี่ยนต้นทุน)”

ความหมายของสินทรัพย์

ความหมายของสินทรัพย์ (Assets)

สินทรัพย์ (Asset)  หมายถึง ทรัพยากร สิ่งที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในเชิง เศรษฐกิจในอนาคต แก่หน่วยงาน กิจการ เจ้าของ บริษัทฯ Continue reading “ความหมายของสินทรัพย์ (Assets)”

ARR1 : รายงานระบบบัญชีลูกหนี้

Document Route คืออะไร……

หากพูดถึง Document Route ในระบบ ERP คงไม่มีใครไม่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใบเสนอราคา การสร้าง PR PO  การทำใบแจ้งหนี้ การทำเอกสารการรับสินค้า (MAT Received) การตัดเบิกสินค้า (MAT Usage) ฯลฯ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนมี Document Route เข้ามาเกียวข้องทั้งนั้น Continue reading “Document Route คืออะไร……”